Przejdź do strony startowej Napisz e-mail
Kancelaria Prawnicza Ryszard Berkowski Radca Prawny

USŁUGI

Kancelaria Prawnicza świadczy usługi w formie:

 • obsługi prawnej w siedzibie Klienta,
 • obsługi prawnej w siedzibie Kancelarii,
 • sporządzania pisemnych bądź ustnych opinii i porad prawnych,
 • sporządzania audytów prawnych,
 • pełnienie funkcji likwidatora podmiotów prawnych,
 • nadzoru nad procesami likwidacji, restrukturyzacji i przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw osób fizycznych oraz osób prawnych,
 • reprezentowania przedsiębiorcy i innych podmiotów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, Urzędem Zamówień Publicznych oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzania i opiniowania projektów umów cywilnoprawnych,
 • sporządzania i opiniowania projektów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów prawa pracy,
 • sporządzania projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółek prawa handlowego i uchwał właściwych organów,
 • sporządzania pozwów i innych pism procesowych.

Wykonał - Wi-komp